سایت افسانه http://afsaneh91.mihanblog.com 2020-10-22T22:02:06+01:00 text/html 2018-03-17T21:42:48+01:00 afsaneh91.mihanblog.com . . درب ضد سرقت چیست؟ http://afsaneh91.mihanblog.com/post/51 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;LMU Medad&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">همانگونه که از اسم آن مشخص است به دربی گفته میشود که مانع از ورود سارقین شده و در مقابل هر گونه دستکاری، تخریب و اهرم نمودن باشد و ایمن و قابل اطمینان باشد که شایان ذکر است این اطمینان به منزله ی صد در صد نبوده ولی در مقایسه با درب های معمولی میتوان تفاوت بسیار زیادی را مشاهده نمود و به استحکام </span></strong><span dir="RTL"><a href="http://sepahandarb.com/"><em><span style="font-family: &quot;LMU Medad&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">در ضد سرقت ترك</span></em><em><span style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="FA"> </span></em></a></span><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">پی برد. که بر خلاف درهای معمولی این گونه </span></strong><span dir="RTL" lang="AR-SA">درب ها</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">در مقابل فشار ، برش ، اهرم و دستکاری قفل از سطح ایمنی بسیار بالایی برخوردار بوده و امنیت بسیار بیشتری از درب های معمولی حتی با نرده های حفاظتی دارند که اشاره به این مطلب ضروری میباشد که باید درب مورد استفاده قرار گرفته از استانداردهای این محصول بر خوردار بوده و از درب های متفرقه با ابزار یراق معمولی نباشد و در همه جهات دارای استاندارد باشد که در ادامه اشارات و راهنمایی هایی در خصوص خرید این محصول و مد نظر قرار دادن چند نکته اساسی در هنگام انتخاب آن کرده ایم.متاسفانه مرجع دقیق و کاملی در مورد درب های ضد سرقت و اشنایی آن در دسترس عموم نیست و متاسفانه اندک شرکت هایی از این نا آگاهی مردم سو استفاده کرده و درب های در شکل و شمایل درب های ضد سرقت را به عنوان </span></strong><span dir="RTL"><a href="http://sepahandarb.com/"><em><span style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب ضد سرقت</span></em></a></span><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">به فروش میرسانند که از چند و یا حتی هیچکدام از استاندارد های این گونه </span></strong><span dir="RTL" lang="AR-SA">درب</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">ها بر خوردار نبوده و دارای ایمنی معمولی در حد</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">های معمول و</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><a href="http://sepahandarb.com"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">ضد سرقت</span></a><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">میباشند به طور مثال در میان دو رویه درب هیچ گونه ورق و سازه فلزی به کار نرفته باشد که با چشم و نداشتن آگاهی در این خصوص فهمیدن آن بسیار مشکل میباشد.در این مقاله سعی شده است تا حدودی به این مسئله پرداخته و آشنایی و نکات لازم را در خصوص این گونه</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب ها</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">در حد قابل قبولی ارائه کنیم. با نصب اینگونه از درب ها دیگر با خیالی آسوده و آرامش خیال بیشتری از منزل خارج شده و درب منزل خود را قفل نمایید</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>. </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">همواره مسئله حفاظت از منازل با صرف هزینه کم یکی از دغدغه های افراد به شمار میرود که وجوددرب های ضد سرقت تولید داخل تا حدود بسیار زیادی از این نگرانی کاسته و بازار بسیار خوبی درکشور ایران را به خود اختصاص داده است. و باعث کاهش سرقت از منازل شده است که البته توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که نوع انتخاب و سفارش</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><a href="http://sepahandarb.com"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">در ضد سرقت</span></a><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">با محل مورد استفاده ی آن رابطه ی مستقیم دارد به طور مثال درب های مورد استفاده در ویلا کارخانجات و ادارات باید به مراتب دارای امنیت و مقاومت بیشتری نسبت به درب منازل باشد و از ورق فولادی ضخیمتری نسبت به درب منازل استفاده میشود و همچنین باید از سیستم های حفاظتی بیشتری بهرمند شوند و همچنین ساختار درب ها برای مکان های مختلف متفاوت میباشد و متناسب با محل مورد نظر از عایق صوتی ، عایق رطوبت ، عایق حرارت و برودت ، ضد اسید و سایر عایق ها استفاده میشود</span></strong></p><p align="center"><img src="http://chatsoheil.ir/uploads/1521325297711.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"></span></strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"></span></p> <p><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">مجموعه سپاهان درب از سال 88 فعالیت خود را در صنعت تولید درب ضد سرقت در كشور آغاز كرده و در این راستا توانسته جایگاه خوبی در بین تولید كنندگان ضد سرقت برای خود ایجاد كند به طوری كه فروش درب این مجموعه در سال از 50 هزار لنگه در سال 92 فراتر رفته و می توان گفت ضمن تامین بازار كشور و خدمات مناسب در زمینه تولید و فروش درب ضد سرقت آماده صادرات به كشور های همسایه را دارا می باشد از جمله خود كشور تركیه </span></b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">كه </span><span dir="RTL"><a href="http://sepahandarb.com"><span style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب ضد سرقت ترك</span></a></span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"> ان بین مشتریان محبوب است</span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;">&nbsp;</span></p> text/html 2018-01-18T03:46:14+01:00 afsaneh91.mihanblog.com . . دانلود Super Duper Remote for VLC PRO 5.11 نرم افزار کنترل از راه دور VLC اندروید http://afsaneh91.mihanblog.com/post/50 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iqP4TJlJVGV0-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iqP4TJlJVGV0-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://getandroid.ir/uploads/posts/2015-01/1421211088_super-duper-remote-for-vlc-pro.jpg" style="margin-top: 138px;" alt="نتیجه تصویری برای آموزش نرم افزار VLC اندروید" width="590" height="300"></span></div><div align="center"><br>دانلود Super Duper Remote for VLC PRO 5.11 نرم افزار کنترل از راه دور VLC اندروید دانلود Super Duper Remote for VLC PRO 5.11 نرم افزار کنترل از راه دور VLC اندروید دانلود Super Duper Remote for VLC PRO 5.11 نرم افزار کنترل از راه دور VLC اندروید دانلود Super Duper Remote for VLC PRO 5.11 نرم افزار کنترل از راه دور VLC اندروید دانلود Super Duper Remote for VLC PRO 5.11 نرم افزار کنترل از راه دور VLC اندروید دانلود Super Duper Remote for VLC PRO 5.11 نرم افزار کنترل از راه دور VLC اندروید <br></div> text/html 2018-01-18T03:45:50+01:00 afsaneh91.mihanblog.com . . دانلود نرم افزار گذاشتن عکس روی آهنگ ها http://afsaneh91.mihanblog.com/post/49 <div class="irc_mutc iqP4TJlJVGV0-s4mcypHTTek" style="" align="center"><span class="irc_mutl i3597 iqP4TJlJVGV0-dTEICwVRfZc"><img class="irc_mut iqP4TJlJVGV0-HwpH6ZlgJaI" style="margin-top: 60px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSZVE5z9H2i2vX1bTWjinv0oma9iwbUbQlRuHJ_LlL03FN1nZh" alt="تصویر مرتبط" width="730" height="455"></span></div><div align="center"><br>دانلود نرم افزار گذاشتن عکس روی آهنگ ها&nbsp; دانلود نرم افزار گذاشتن عکس روی آهنگ ها&nbsp; دانلود نرم افزار گذاشتن عکس روی آهنگ ها&nbsp; دانلود نرم افزار گذاشتن عکس روی آهنگ ها&nbsp; دانلود نرم افزار گذاشتن عکس روی آهنگ ها&nbsp; دانلود نرم افزار گذاشتن عکس روی آهنگ ها&nbsp; دانلود نرم افزار گذاشتن عکس روی آهنگ ها&nbsp; دانلود نرم افزار گذاشتن عکس روی آهنگ ها&nbsp; دانلود نرم افزار گذاشتن عکس روی آهنگ ها&nbsp; <br></div> text/html 2018-01-18T03:45:12+01:00 afsaneh91.mihanblog.com . . آموزش نرم افزار CPU-Z اندروید http://afsaneh91.mihanblog.com/post/48 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iqP4TJlJVGV0-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iqP4TJlJVGV0-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="https://www.sarzamindownload.com/upload_chs1/image/sdlftpuser09/96/08/how_to_use_cpu-z_android_1.jpg" style="margin-top: 138px;" alt="نتیجه تصویری برای آموزش نرم افزار VLC اندروید" width="490" height="300"></span></div><div align="center"><br>آموزش نرم افزار CPU-Z اندروید آموزش نرم افزار CPU-Z اندروید آموزش نرم افزار CPU-Z اندروید آموزش نرم افزار CPU-Z اندروید آموزش نرم افزار CPU-Z اندروید آموزش نرم افزار CPU-Z اندروید آموزش نرم افزار CPU-Z اندروید آموزش نرم افزار CPU-Z اندروید آموزش نرم افزار CPU-Z اندروید آموزش نرم افزار CPU-Z اندروید <br></div> text/html 2018-01-18T03:44:50+01:00 afsaneh91.mihanblog.com . . دانلود Learn Kali Linux 1.7 Pro – نرم افزار آموزش سیستم عامل کالی ... http://afsaneh91.mihanblog.com/post/47 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iqP4TJlJVGV0-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iqP4TJlJVGV0-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="https://www.yasdl.com/wp-content/uploads/2017/11/Learn-Kali-Linux.cover_.jpg" style="margin-top: 164px;" alt="تصویر مرتبط" width="470" height="247"></span></div><div align="center"><br>دانلود Learn Kali Linux 1.7 Pro – نرم افزار آموزش سیستم عامل کالی ... دانلود Learn Kali Linux 1.7 Pro – نرم افزار آموزش سیستم عامل کالی ... دانلود Learn Kali Linux 1.7 Pro – نرم افزار آموزش سیستم عامل کالی ... دانلود Learn Kali Linux 1.7 Pro – نرم افزار آموزش سیستم عامل کالی ... دانلود Learn Kali Linux 1.7 Pro – نرم افزار آموزش سیستم عامل کالی ... دانلود Learn Kali Linux 1.7 Pro – نرم افزار آموزش سیستم عامل کالی ... دانلود Learn Kali Linux 1.7 Pro – نرم افزار آموزش سیستم عامل کالی ... <br></div> text/html 2018-01-18T03:44:25+01:00 afsaneh91.mihanblog.com . . دانلود VLC for Android 2.5.17 پخش کننده صوتی و تصویری اندروید http://afsaneh91.mihanblog.com/post/46 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iqP4TJlJVGV0-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iqP4TJlJVGV0-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://getandroid.ir/uploads/posts/2016-05/1464119691_mplayer-pro-for-android-icon.png" style="margin-top: 138px;" alt="تصویر مرتبط" width="300" height="300"></span></div><div align="center"><br>دانلود VLC for Android 2.5.17 پخش کننده صوتی و تصویری اندروید دانلود VLC for Android 2.5.17 پخش کننده صوتی و تصویری اندروید دانلود VLC for Android 2.5.17 پخش کننده صوتی و تصویری اندروید دانلود VLC for Android 2.5.17 پخش کننده صوتی و تصویری اندروید دانلود VLC for Android 2.5.17 پخش کننده صوتی و تصویری اندروید دانلود VLC for Android 2.5.17 پخش کننده صوتی و تصویری اندروید دانلود VLC for Android 2.5.17 پخش کننده صوتی و تصویری اندروید <br></div> text/html 2018-01-18T03:44:03+01:00 afsaneh91.mihanblog.com . . نرم افزار KingRoot اندروید http://afsaneh91.mihanblog.com/post/45 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iqP4TJlJVGV0-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iqP4TJlJVGV0-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="https://www.sarzamindownload.com/upload_chs1/image/sdlftpuser09/96/09/how_to_use_kingroot_android_1.jpg" style="margin-top: 129px;" alt="نتیجه تصویری برای آموزش نرم افزار VLC اندروید" width="490" height="317"></span></div><div align="center"><br>نرم افزار KingRoot اندروید نرم افزار KingRoot اندروید نرم افزار KingRoot اندروید نرم افزار KingRoot اندروید نرم افزار KingRoot اندروید نرم افزار KingRoot اندروید نرم افزار KingRoot اندروید نرم افزار KingRoot اندروید نرم افزار KingRoot اندروید نرم افزار KingRoot اندروید نرم افزار KingRoot اندروید <br></div> text/html 2018-01-18T03:43:06+01:00 afsaneh91.mihanblog.com . . دانلود نرم افزار فارسی تنبک جیبی برای اندروید http://afsaneh91.mihanblog.com/post/44 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic ib8XMvvU6Oy4-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 ib8XMvvU6Oy4-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://download.ir/wp-content/uploads/2013/07/tonbak-jibi-www.download.ir_.jpg" style="margin-top: 61px;" alt="نتیجه تصویری برای آموزش نرم افزار VLC اندروید" width="595" height="454"></span></div><div align="center"><br>دانلود نرم افزار فارسی تنبک جیبی برای اندروید دانلود نرم افزار فارسی تنبک جیبی برای اندروید دانلود نرم افزار فارسی تنبک جیبی برای اندروید دانلود نرم افزار فارسی تنبک جیبی برای اندروید دانلود نرم افزار فارسی تنبک جیبی برای اندروید دانلود نرم افزار فارسی تنبک جیبی برای اندروید دانلود نرم افزار فارسی تنبک جیبی برای اندروید <br></div> text/html 2018-01-18T03:42:43+01:00 afsaneh91.mihanblog.com . . ویرایش و ساخت فیلم با دانلود نرم افزار بی نظیرPowerDirector Video Editor http://afsaneh91.mihanblog.com/post/43 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iqP4TJlJVGV0-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iqP4TJlJVGV0-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/5/10/4914857_789.png" style="margin-top: 83px;" alt="تصویر مرتبط" width="730" height="410"></span></div><div align="center"><br>ویرایش و ساخت فیلم با دانلود نرم افزار بی نظیرPowerDirector Video Editor ویرایش و ساخت فیلم با دانلود نرم افزار بی نظیرPowerDirector Video Editor ویرایش و ساخت فیلم با دانلود نرم افزار بی نظیرPowerDirector Video Editor ویرایش و ساخت فیلم با دانلود نرم افزار بی نظیرPowerDirector Video Editor ویرایش و ساخت فیلم با دانلود نرم افزار بی نظیرPowerDirector Video Editor ویرایش و ساخت فیلم با دانلود نرم افزار بی نظیرPowerDirector Video Editor ویرایش و ساخت فیلم با دانلود نرم افزار بی نظیرPowerDirector Video Editor <br></div> text/html 2018-01-18T03:42:20+01:00 afsaneh91.mihanblog.com . . آموزش تبدیل ویدیو به mp3 با استفاده از نرم افزار VLC http://afsaneh91.mihanblog.com/post/42 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iqP4TJlJVGV0-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iqP4TJlJVGV0-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1394/7/20/154022_176.png" style="margin-top: 59px;" alt="تصویر مرتبط" width="616" height="458"></span></div><div align="center"><br>آموزش تبدیل ویدیو به mp3 با استفاده از نرم افزار VLC آموزش تبدیل ویدیو به mp3 با استفاده از نرم افزار VLC آموزش تبدیل ویدیو به mp3 با استفاده از نرم افزار VLC آموزش تبدیل ویدیو به mp3 با استفاده از نرم افزار VLC آموزش تبدیل ویدیو به mp3 با استفاده از نرم افزار VLC آموزش تبدیل ویدیو به mp3 با استفاده از نرم افزار VLC آموزش تبدیل ویدیو به mp3 با استفاده از نرم افزار VLC <br></div> text/html 2018-01-18T03:41:54+01:00 afsaneh91.mihanblog.com . . VLC Remote 5.13 دانلود نرم افزار کنترل VLC از راه دور با اندروید http://afsaneh91.mihanblog.com/post/41 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iqP4TJlJVGV0-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iqP4TJlJVGV0-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="https://androidgozar.com/wp-content/uploads/vlc-remote-0.jpg" style="margin-top: 178px;" alt="تصویر مرتبط" width="450" height="220"></span></div><div align="center"><br>VLC Remote 5.13 دانلود نرم افزار کنترل VLC از راه دور با اندروید VLC Remote 5.13 دانلود نرم افزار کنترل VLC از راه دور با اندروید VLC Remote 5.13 دانلود نرم افزار کنترل VLC از راه دور با اندروید VLC Remote 5.13 دانلود نرم افزار کنترل VLC از راه دور با اندروید VLC Remote 5.13 دانلود نرم افزار کنترل VLC از راه دور با اندروید VLC Remote 5.13 دانلود نرم افزار کنترل VLC از راه دور با اندروید VLC Remote 5.13 دانلود نرم افزار کنترل VLC از راه دور با اندروید <br></div> text/html 2018-01-18T03:41:34+01:00 afsaneh91.mihanblog.com . . نرم افزار SoundCloud اندروید http://afsaneh91.mihanblog.com/post/40 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iqP4TJlJVGV0-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iqP4TJlJVGV0-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="https://www.sarzamindownload.com/upload_chs1/image/sdlftpuser09/96/08/how_to_use_soundcloud_android_1.jpg" style="margin-top: 150px;" alt="تصویر مرتبط" width="490" height="275"></span></div><div align="center"><br>نرم افزار SoundCloud اندروید نرم افزار SoundCloud اندروید نرم افزار SoundCloud اندروید نرم افزار SoundCloud اندروید نرم افزار SoundCloud اندروید نرم افزار SoundCloud اندروید نرم افزار SoundCloud اندروید نرم افزار SoundCloud اندروید نرم افزار SoundCloud اندروید <br></div> text/html 2018-01-18T03:41:03+01:00 afsaneh91.mihanblog.com . . دانلود نرم‌افزار پلازا برای آندروید http://afsaneh91.mihanblog.com/post/39 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iSH7itiFJkrM-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iSH7itiFJkrM-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://www.aryanews.com/Uploads/News/20170923163048523.png" style="margin-top: 177px;" alt="تصویر مرتبط" width="222" height="221"></span></div><div align="center"><br>دانلود نرم‌افزار پلازا برای آندروید دانلود نرم‌افزار پلازا برای آندروید دانلود نرم‌افزار پلازا برای آندروید دانلود نرم‌افزار پلازا برای آندروید دانلود نرم‌افزار پلازا برای آندروید دانلود نرم‌افزار پلازا برای آندروید دانلود نرم‌افزار پلازا برای آندروید دانلود نرم‌افزار پلازا برای آندروید دانلود نرم‌افزار پلازا برای آندروید <br></div> text/html 2018-01-18T03:40:43+01:00 afsaneh91.mihanblog.com . . دانلود نرم افزار آموزش برنامه نویسی آندروید http://afsaneh91.mihanblog.com/post/38 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iSH7itiFJkrM-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iSH7itiFJkrM-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://mihandownload.com/wp-content/uploads/Master-in-Android-1.png" style="margin-top: 138px;" alt="نتیجه تصویری برای آموزش نرم افزار VLC اندروید" width="300" height="300"></span></div><div align="center"><br>دانلود نرم افزار آموزش برنامه نویسی آندروید دانلود نرم افزار آموزش برنامه نویسی آندروید دانلود نرم افزار آموزش برنامه نویسی آندروید دانلود نرم افزار آموزش برنامه نویسی آندروید دانلود نرم افزار آموزش برنامه نویسی آندروید دانلود نرم افزار آموزش برنامه نویسی آندروید دانلود نرم افزار آموزش برنامه نویسی آندروید <br></div> text/html 2018-01-18T03:40:10+01:00 afsaneh91.mihanblog.com . . دانلود Disable USB Charging Plus 1.0 جلوگیری از شارژ باتری اندروید با USB http://afsaneh91.mihanblog.com/post/37 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iSH7itiFJkrM-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iSH7itiFJkrM-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://www.yasdl.com/wp-content/uploads/2016/12/Disable-USB-Charging-Plus.cover_.jpg" style="margin-top: 164px;" alt="تصویر مرتبط" width="470" height="247"></span></div><div align="center"><br>دانلود Disable USB Charging Plus 1.0 جلوگیری از شارژ باتری اندروید با USB دانلود Disable USB Charging Plus 1.0 جلوگیری از شارژ باتری اندروید با USB دانلود Disable USB Charging Plus 1.0 جلوگیری از شارژ باتری اندروید با USB دانلود Disable USB Charging Plus 1.0 جلوگیری از شارژ باتری اندروید با USB دانلود Disable USB Charging Plus 1.0 جلوگیری از شارژ باتری اندروید با USB دانلود Disable USB Charging Plus 1.0 جلوگیری از شارژ باتری اندروید با USB دانلود Disable USB Charging Plus 1.0 جلوگیری از شارژ باتری اندروید با USB <br></div>